महाराष्ट्र शासनाची नवीन योजना

महाराष्ट्र शासनाची नवीन योजना

दुधाळ गायी / म्हशीचे वाटप करणे

शेळी मेंढी  गट वाटप करणे

1000 मांसल कुक्कूट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करणे